เงื่อนไขการให้บริการ


...

เพื่อให้ทางเราสามารถประเมินราคาค่าบริการและจัดหารถพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้ลูกได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุดตลอดการเดินทาง ก่อนทำการจองลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ 

  • จำนวนผู้ร่วมเดินทาง (หากมีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี โปรดแจ้งเป็นกรณีพิเศษ) 
  • วันที่และเวลาที่ต้องการใช้รถ (จุดรับ และจุดส่งกลับ)
  • เส้นทาง โดยระบุจุดรับส่ง เช่น ท่าอากาศยาน โรงแรม ตลอดจนเป้าหมายท่องเที่ยวของแต่ละวัน เป็นต้น

    เมื่อลูกค้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนทางเราจัดรถที่เหมาะสมและจะแจ้งราคาให้ท่านทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการ เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับจะต้องชำระเงินมัดจำขั้นต่ำ 10 % หรือมัดจำค่าบริการ 1 วัน (แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ยกเว้นเกาะฮกไกโดและเกาะคีวชู มัดจำขั้นต่ำ 30,000 บาท) ของราคาค่าบริการรวมตลอดการเดินทาง เมื่อลูกค้าชำระค่ามัดจำแล้วจะได้รับการยืนยันโดยทางอิเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และสามารถตรวจสอบสถานะได้จากปฏิทินการจอง 

      เนื่องจากจำนวนรถและพนักงานขับมีจำนวนจำกัด การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น หากระหว่างนั้นมีลูกค้ารายอื่นจองเข้ามาในภายหลังและชำระมัดจำก่อน อาจมีผลทำให้การจองของท่านถูกยกเลิกได้ในกรณีที่ไม่มีรถเพียงพอ ดังนั้นเมื่อทำการจองแล้วให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันทำการ (หรืออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใช้บริการในกรณีจองแบบเร่งด่วน) หากเลยกำหนดนี้ไป การจองของท่านจะถูกลบออกจากระบบ

         เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและบาทเปลี่ยนแปลงไปมากก็จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ไม่ว่าเงินเยนจะมีค่าลดลงหรือเพิ่มทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการเรียกร้องประโยชน์ใดๆจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าทางใดๆ ให้ถือค่ามัดจำได้กระไปเป็นเงินเยนสมบูรณ์แล้ว

เขตคันไซ เขตโทโฮะกุ เขตชูโงะกุ จะต้องใช้บริการอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่องขึ้นไป

เกาะคิวชู จะต้องใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปหรือมีข้อตกลงพิเศษ 

      

        (ใช้รถได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทางไม่เกิน 350 กิโลเมตร และต้องไม่เกิน 20:00 นาฬิกาของแต่ละวันโดยไม่พิจารณาว่าใช้งานกี่ชัวโมง ระยะทางไม่ถึง 350 กิโลเมตร)

การจำกัดการใช้งานรถพร้อมคนขับในแต่ละวันนั้นทางเรามุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าได้ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนและมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทั้งความปลอดภัยของลูกค้าและความปลอดภัยของคนขับรถ

 

Tags

Recent Post