เงื่อนไขการใช้บริการรถเช่าในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย

ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งจอง

เพื่อให้ทางเราสามารถประเมินราคาค่าบริการและจัดหารถพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้ลูกได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุดตลอดการเดินทาง ก่อนทำการจองลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ 

 • จำนวนผู้ร่วมเดินทาง (หากมีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี โปรดแจ้งเป็นกรณีพิเศษ หากไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนใช้บริการทางลูกค้าอาจต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดเบาะสำหรับเด็กเอง) 
 • วันที่และเวลาที่ต้องการใช้รถ (จุดรับ และจุดส่งกลับ)
 • เส้นทาง โดยระบุจุดรับส่ง เช่น ท่าอากาศยาน โรงแรม ตลอดจนเป้าหมายท่องเที่ยวของแต่ละวัน เป็นต้น
 • ค่าบริการ 1-9 ท่านอาจไม่มีความแตกต่างกันมาก โดยจะขึ้นกับรุ่นรถที่ท่านเลือกเป็นหลัก 
 • ค่าบริการ 10 ท่านขึ้นไปสามารถสร้างความแตกต่างในด้านราคาได้อยากมาก ดังนั้นทางลูกค้าควรวางแผนเรื่องจำนวนผู้โดยสารให้พอดีกับขนาดความจุสูงสุดของรถ

    เมื่อลูกค้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วทางเราจัดรถที่เหมาะสมสำหรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณสัมภาระและจะแจ้งราคาให้ท่านทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการ เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับจะต้องชำระเงินมัดจำขั้นต่ำ 10 % หรือมัดจำค่าบริการ 1 วัน (แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ยกเว้นเกาะฮกไกโดและเกาะคีวชู มัดจำขั้นต่ำ 30,000 บาท) ของราคาค่าบริการรวมตลอดการเดินทาง เมื่อลูกค้าชำระค่ามัดจำแล้วจะได้รับการยืนยันโดยทางอิเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

      เนื่องจากจำนวนรถและพนักงานขับรถมีจำนวนจำกัด การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น หากระหว่างนั้นมีลูกค้ารายอื่นจองเข้ามาในภายหลังและชำระมัดจำก่อน ทางเราจะยึดว่าท่านใดพร้อมมัดจำก่อนจะได้สิทธิการจองก่อน โดยไม่คำนึงว่าท่านใดติดต่อเข้ามาก่อน ซึ่งอาจมีผลทำให้การจองของท่านถูกยกเลิกได้ในกรณีที่ไม่มีรถเพียงพอ ดังนั้นเมื่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น ตลอดจนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทางเราแล้วให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันทำการ (หรืออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใช้บริการในกรณีจองแบบเร่งด่วน) หากเลยกำหนดนี้ไป การจองของท่านอาจจะถูกลบออกจากระบบ 

         

เขตโทโฮะกุ เขตชูโงะกุ จะต้องใช้บริการอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่องขึ้นไป

เกาะคิวชู หมู่เกาะริวกิวหรือโอกินาวา จะต้องใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปหรือมีข้อตกลงพิเศษ 

      

        (ใช้รถได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทางไม่เกิน 350 กิโลเมตร และต้องไม่เกิน 21:00 นาฬิกาของแต่ละวันโดยไม่พิจารณาว่าใช้งานกี่ชัวโมง ระยะทางไม่ถึง 350 กิโลเมตร เพื่อให้พนักงานขับรถได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ อาจจะยกเว้นได้ในกรณีที่ต้องส่งลูกค้าไปยังสนามบินอาจเกินได้เต็มประมาณ 24:00 น.)

รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับไทย เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง VIP

ช่องทางการชำระเงิน

       เมื่อทำการจองผ่านระบบออนไลน์แล้วทาง TheJapanTrip จะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อยืนยันการจอง หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำด้วยการโอนเงินค่ามัดมัดจำตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ โดยโอนเงินผ่านธนาคารดังนี้ (อย่าโอนเงินก่อนได้รับการติดต่อจากทาง TheJapanTrip ทางโทรศัพท์)

       - ธนาคารกรุงเทพ สาขาโฮมโปร บางนา ชื่อบัญชี บริษัท ชินไทยวา จำกัด เลขที่บัญชี 0097762447

      - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ ชื่อบัญชี บริษัท ชินไทยวา จำกัด เลขที่บัญชี 3802965234

       - ธนาคากสิกรไทย สาขาบางพลี ชื่อบัญชี พัชริดา ฉ่ำสมบูรณ์  เลขที่บัญชี 3402421704

       - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโฮมโปรสุวรรณภูมิ   ชื่อบัญชี พัชริดา ฉ่ำสมบูรณ์ เลขที่บัญชี 5181342678

       - ชำระด้วยเงินสด ณ สำนักงานตัวแทน บริษัท ชินไทยวา จำกัด หรือ บริษัท สุรจักรนวัต จำกัด 

การยกเลิก

    ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือยกเลิกในภายหลังได้ และจะได้รับเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงของวันและเวลาทำการในประเทศไทย โดยการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

 • ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน จะได้เงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน หรือเลื่อนการเดินทางได้
 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 ถึง 29 วัน จะได้รับเงินคืน 50% หรือเลื่อนการเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากการเลื่อนการเดินทางดังกล่าวมีรถพร้อมให้บริการลูกค้าสามารถเลื่อนได้ทันที หากไม่มีรถในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการก็อาจพิจารณาเลื่อนให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีรถว่าง
 • ยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 14 วัน ไม่ได้รับเงินคืน โดยลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ในการเลื่อนการเดินทางจะต้องเป็นช่วงที่ทางเรามีรถว่างพร้อมให้บริการเท่านั้น
 • ยกเลิกภายใน 7 วัน ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนและไม่ได้รับสิทธิ์เลื่อนการเดินทาง
 • ทาง JapanTrip / TheJapanTrip / ThaiLiner / ShinThaiWa ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของลูกค้า หากไม่มีการชำระเงินมัดจำเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า จะไม่มีการทวงถามให้ลูกค้าชำระมัดจำ จะทำการลบข้อมูลออกจากระบบและการสนทนาทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสนทนาที่เกิดขึ้นโดยทางเราจะยึดถือลำดับการชำระเงินมัดเท่านั้น ไม่ยึดถือลำดับการสนทนาก่อนหรือหลัง ลูกค้าที่ชำระมัดจำก่อนแม้จะมาทีหลังจะได้สิทธิ์ก่อน
 • ทางเราจะเก็บลำดับการจองของลูกค้าไว้ 3 วัน พ้นกำหนดแล้วหากไม่มีการชำระมัดจำเข้ามา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดรถให้ลูกค้ารายอื่นต่อไป
 • ลูกค้าสามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ยกเว้นเปลี่ยนแปลงชนิดของรถ เส้นทาง โดยให้โอนสิทธิ์ได้เฉพาะค่ามัดจำบริการเท่านั้น